Публічна оферта про надання інформаційних послуг та навчальних тренінгів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ФОП Листопад-Овечкіна І.М., ІПН 2455307226 (далі – Компанія), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Оферта) та має відповідну юридичну силу, про продаж Послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Компанії на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Користувач). Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, цей документ є офертою. Використання послуг Компанії, користування інтернет-сайтом Компанії https://www.logosaum.in, https://www.logosaum.com, https://www.logosaum.space та іншими сайтами проекту (далі «Сайт» або «Сайти»), а також користування продуктами та послугами на сайті (далі за текстом «Послуги» або «Сервіси», за винятком послуг, що надаються в рамках окремого письмового договору) регулюється умовами цієї Оферти та передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар із правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними у цьому документі.

Приймаючи цей договір, Користувач підтверджує, що:

А) користувач повнолітній та має повну дієздатність;
Б) інформація, що надається при замовленні товарів чи послуг, є правильною та актуальною;
В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншу інформацію, пов'язану з діяльністю продавця.

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з цим договором (публічною офертою) та у разі не згоди з будь-яким із пунктів Оферти, будь ласка, залиште сайт. У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити так:

«Оферта» – публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній і юридичній особі, з метою укласти договір про надання послуг на існуючих умовах, зазначених в Оферті.

«Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Оферти. «Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Послуг, зазначені Користувачем під час розміщення заявки на інтернет-сайті Компанії або замовлені будь-яким іншим способом.

«Послуга» (також – тренінг) – тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи у форматі вебінару, офлайн-заходи чи онлайн-трансляції, які організовує Компанія за допомогою сервісів Веб-сайту.

«Законодавство» – положення чинного законодавства України, що застосовуються до цієї Оферти.

«Контент Сайту» – результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації, у тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови; комп'ютерні програми, програми та додатки для мобільних телефонів; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми; інфографіка, зображення, товарні знаки та знаки обслуговування, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети та інші об'єкти, які розміщуються на веб-сайті.

«Контент Послуг» – вся інформація, яка становить зміст конкретної послуги, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, файли з даними, фото, відео та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Веб-сайту. «Користувач» – особа, яка здійснила акцепт цієї оферти відповідно до цього Договору публічної оферти та отримала доступ до інформації, розміщеної на веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень, та наслідками такого використання.

"Несанкціонований доступ" – використання аутентифікаційних даних користувача третьою особою.

«Особисті дані» – достовірна, повна та актуальна інформація, що дозволяє провести процедуру авторизації користувача та добровільно, безоплатно розміщується Користувачем. Ця інформація надається користувачем під час процедури реєстрації на веб-сайті, може містити ім'я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на веб-сайті та покращення обслуговування Користувача для надання йому найбільш відповідної та актуальної інформації. Назви розділів у цій Оферті наведені виключно для зручності і не впливають на тлумачення цієї Оферти.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ця Оферта є офіційною публічною пропозицією та містить усі існуючі умови надання Компанією всім зацікавленим особам інформаційно-консультаційних послуг у вигляді навчання, консультацій та організації навчальних турів.

2.2.Компанія в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту при отриманні інформаційно-консультаційних послуг, а Користувач зобов'язується використовувати Сайт відповідно до умов цієї Оферти.

2.3.Веб-сайт компанії є майданчиком для розміщення пропозицій інформаційних Послуг. Усі зобов'язання щодо надання Послуг виникають між Користувачем, Компанією та/або третіми особами, якщо інше прямо не передбачено цією Офертою або умовами участі у конкретному заході.

2.4. Факт залишеної користувачем заявки на Веб-сайті є повним та беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

2.5.Графік, кількість тренінгів та тривалість надання послуг, опубліковані на Веб-сайті, а також вартість та інші істотні умови, публікуються на Веб-сайті в режимі реального часу.

2.6. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти Компанія залишає за собою право скасувати заявку користувача.

2.7. У зв'язку з наданням різних послуг, Компанія залишає за собою право включати Додаткові умови використання та обмеження для окремих категорій послуг. Такі умови наведені у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг («інформаційних продуктів») або в юридичних повідомленнях, що надсилаються вам (далі «Додаткові умови»). Додаткові умови є частиною цієї Оферти.


3. ОПИС ПОСЛУГ

3.1. Разові послуги - послуга або пакет послуг Компанії, які надаються Користувачеві протягом певного короткого періоду чаcу або у визначену дату і оплачуються Користувачем одноразово у розмірі повної вартості послуги. Після закінчення зазначеного терміну, надання послуг припиняється автоматично, дії з боку Користувача, спрямовані на припинення послуг, не потрібні.

3.2. Підписка - послуга або пакет послуг Компанії, які надаються Користувачеві, регулярно на підставі щомісячної оплати або іншої регулярної оплати. Підписка надається Користувачеві автоматично на певний термін, але не менше ніж на мінімальний термін підписки, установлений умовою обраної послуги. Термін дії підписки обчислюється календарними днями, та припиняється по закінчені сплаченого періоду, незалежно від того, були використані Послуги, чи ні.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

4.1. Компанія зобов'язується:

4.1.1. На підставі цієї Оферти та після повної оплати вартості обраної Користувачем послуги надати йому обрану ним послуги у строк, визначений зазначеним планом на Сайті Компанії.

4.1.2.Забезпечити безперервність послуг відповідно до обраного Користувачем Пакету.

4.1.3. Інформувати Користувача про статус виконання Заявки та факт здійснення успішної оплати.

4.1.4. Забезпечити Користувача необхідними матеріалами для проходження тренінгів або навчання.

4.1.5.Консультувати Користувача під час оформлення/підтвердження/оплати Заявки та, у тому числі, самостійно зв'язуватися з Користувачем за вказаною ним під час реєстрації на веб-сайті адресою електронної пошти та/або номером телефону.

4.1.6.Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цієї Оферти.

4.2.Компанія має право:

4.2.1. У будь-який час вносити будь-які зміни до роботи Сайту та умов Договору без попереднього повідомлення Користувача. Поправки набирають чинності без повідомлення Користувача про зміну Договору. Використання Користувачем послуг Компанії після внесення змін до тексту цього Договору є підтвердженням прийняття умови Договору з урахуванням внесених змін. Користувач погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності перед ним чи будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, перерви в роботі, перенесення даних, оновлення або додавання функціоналу або припинення роботи Сайту.

4.2.2. Відхилити заявку від будь-якого Користувача, у разі порушення цим Користувачем умов Договору.

4.2.3. Призупинити/припинити надання Користувачеві послуг в односторонньому порядку у разі порушення умов цієї Оферти;

4.2.4. З метою організації функціонування та технічної підтримки послуг та виконання цієї Оферти, Компанія має технічну можливість доступу до персональних даних Користувача, яку реалізує лише у випадках, встановлених цією Офертою, або відповідно до норм законодавства.

4.2.5. Переуступати чи іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають із його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених законодавством прав та інтересів користувача.

4.2.5.1. Надавати послуги із залученням сторонніх спеціалістів.

4.2.6. Вносити в односторонньому порядку зміни до цієї Оферти, а також матеріали тренінгу та вартість послуг із попередньою їх публікацією на Сайті, публікуючи зазначені зміни на веб-сайті, не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти щодо їх зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Компанією змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне та повне прийняття, а також згоду Користувача з такими змінами та доповненнями. При цьому внесення змін до матеріалів тренінгу та вартості послуг при наданні Користувачеві послуг не допускається.

4.2.7. Вимагати від Користувача відшкодування збитків, завданих діями Користувача, переносити заняття, передбачені графіком, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Користувача не менше, ніж за три години.

4.2.8. Не допускати Користувача до тренінгу у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.

4.2.9. Компанія не несе відповідальності за розголошення відомостей, наданих Користувачем на сторінках Сайту у загальнодоступній формі.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1.Користувач зобов'язаний:

5.1.1. Сумлінно виконувати умови цієї Оферти, дотримуватись правил поведінки та своєчасно внести оплату за послуги, за обраним навчальним планом.

5.1.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою комерційною ціллю інформацію та матеріали, які стали йому доступні на веб-сайті, за винятком його особистого використання.

5.1.3. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги Компанії, не з'являтися на заняття у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, виявляти повагу до оточуючих.

5.1.4. Користувач несе відповідальність за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, які здійснюються на свій ризик.

5.1.5. Належним чином повідомляти Компанію про відмову від послуг, відповідно до умов цієї Оферти.

5.1.6. Приймаючи умови, дотримуватись всіх поправок та змін, які вносить Компанія.

5.1.7. Користувач зобов'язується ознайомлюватись з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Сайту на момент користування сервісами Веб-сайту.

5.1.8. Користувач зобов'язується попередньо, до подання Заявки, ознайомитись зі способами та умовами оплати Послуг.

5.1.9. Користувач зобов'язується ознайомитись із змістом, умовами подання заявки та порядком надання Послуг, а також з додатковими вимогами. Якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови надання Послуг, у тому числі порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови.

5.1.10. Користувач зобов'язується сплатити у повному обсязі, самостійно або через третіх осіб, вартість участі у заходах. Після оплати заявка вважається успішно поданою, і Користувач має право участі.

5.1.11. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, Користувач зобов'язаний відмовитись від використання Сайту, проінформувавши про це Компанію.

5.2. Користувач має право:

5.2.1. Отримувати послуги, передбачені цією Офертою.

5.2.2. Вимагати дотримання Компанією умов цієї Оферти.

5.2.3. Користуватися послугами, не втручаючись та не порушуючи роботу Компанії.

5.2.4. Не розсилати та не публікувати на Сайті Компанії комерційну інформацію.

5.2.5. Користуватись послугами так, щоб не створювати незручностей для інших Користувачів та Компанії.

5.2.6. Право відмовитися від послуг та здійснити запит на повернення коштів, повідомивши Компанію у встановлені терміни згідно з розділом 8 цієї Оферти.

5.2.7. Використовувати отримані послуги виключно для власного споживання.

5.2.8. Зобов'язується використовувати послуги виключно відповідно до положень цієї Оферти та чинного законодавства України.


6. ПОРЯДОК, ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Компанія надає послуги та безкоштовні матеріали, необхідні для ефективного навчання, відповідно до обраної Послуги.

6.2. Користувач отримує доступ до сервісів Веб-сайту за наявності технічної можливості скористатися цим доступом. Параметри технічного забезпечення Користувача, необхідні та достатні для отримання конкретних послуг, наведено на веб-сайті. Користувач може використовувати для доступу до сервісу Сайту різні пристрої, передбачені технічними умовами надання послуг. Параметри технічного забезпечення можуть доповнюватися, уточнюватись та/або змінюватися Компанією.

6.3. Об'єм послуг залежить від умов придбаного Користувачем продукту.

6.4. Інформація про конкретну Послугу та/або функціональний склад конкретної Послуги, інформація про умови надання доступу до Послуг, інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Користувачеві відповідно до цього Договору або вимог законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо вказані відомості:

  1. опубліковані на веб-сайті Компанії;
  2. повідомлено Користувачеві у тексті Договору під час укладання Договору;
  3. доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, надісланих на електронну пошту Користувача, вказану ним під час реєстрації, або до Особистого кабінету;
  4. надруковані у рекламних та інформаційних матеріалах Компанії.
6.5. Користування послугами або матеріалами, доступними у відкритих розділах сайту та розповсюджуваними безкоштовно, ви отримуєте лише базову інформацію з обраної тематики.

6.6. Придбання пакету платних послуг або бронювання участі у заході гарантує отримання розширеної інформації, а також доступ до платного контенту та платних сервісів сайту.

6.7. Компанія надає разові послуги згідно з п. 3.1. цієї Оферти за одноразову плату, участь у живому заході (оффлайн-тренінгу, семінарі), або оформлення підписки на Послуги (п. 3.2. цієї Оферти).

6.8. Доступ користувача до Послуг, інформація про який розміщена на веб-сайті, надається за умови 100% передоплати вартості заявки на участь у цьому заході, у порядку та у спосіб, зазначений у цьому Договорі, на веб-сайті або повідомленні користувачеві іншим чином.

6.9. Користувач має право в будь-який час змінити сплачений пакет послуг та перейти з придбаного пакета послуг на інший пакет послуг з більшою вартістю, в рамках одного продукту (послуги), за умови доплати різниці у вартості пакетів. У такому разі Компанія виставляє додатковий рахунок і перехід на інший пакет здійснюється наступного дня після отримання повної оплати.

6.10. Часом здійснення будь-яких дій (угод) у рамках Оферти є київський час, визначений на підставі даних облікових записів на серверах, які забезпечують роботу Сайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між Сторонами.

6.11. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача, при цьому Компанія не зобов'язана повертати внесену плату у разі порушення Користувачем правил цього Договору. Зазначеними порушеннями є публікація Користувачем у коментарях чи іншим чином у ході надання Послуг інформації, забороненої цим Договором, у тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших учасників тренінгів або Компанію, публікацію інформації, яка не стосується тематики тренінгу чи публікації рекламної інформації

6.12. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача у тренінгу у разі встановлення факту передачі ним реквізитів для участі у тренінгах третім особам, у тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL) для участі користувача у даному тренінгу, розповсюдження Користувачем інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у тренінгу. Використання інформації та матеріалів допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі у тренінгу забезпечується не більше ніж для одного слухача (користувача) для кожного індивідуального доступу.

6.13. Можливість скасування/перенесення тренінгу встановлюється Компанією самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань у зв'язку зі скасуванням або перенесенням тренінгу не з вини Компанії, про що Користувач був поінформований на веб-сайті або будь-яким іншим способом згідно умов цього Договору.

6.14. Веб-сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Акцептуючи Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.

6.15. При оплаті послуг третьою особою на користь Користувача, зокрема юридичною особою, слід звертатися безпосередньо до Компанії, для укладання відповідного Договору або рахунку-фактури, у паперовому вигляді.


7. ПОРЯДОК ВІДМОВИ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. Користувач має право відмовитися від сплаченої послуги у строки та на умовах, викладених у цьому розділі. Для повернення коштів, Користувач складає Заяву на повернення коштів. Повернення внесеної оплати здійснюється в розмірі не більше розміру суми, яка була сплачена Користувачем, з відрахуванням комісії банку.

7.2. Для відмови від послуг та оформлення повернення, Заява на повернення коштів складається письмово з обов'язковим підписом Користувача, датою складання заяви та надсилається на електронну адресу logosaum@gmail.com або скан-копію/фотографія, на будь-який месенджер за телефоном, вказаним на сайті. Для оформлення повернення необхідно вказати наступні дані: ПІБ та email, вказані при оформленні замовлення; назва Послуги (тренінгу, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також підтвердження здійсненої оплати.

7.3. Політика відмови від онлайн-тренінгу.

7.3.1. Відмова від онлайн-тренінгу можлива до надання Користувачеві доступу до особистого кабінету на платформі KWIGA і не пізніше ніж протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати оплати вартості послуги. У разі попереднього бронювання послуг чи оплати частинами, датою оплати вважається дата здійснення першого платежу.

7.3.2. Після надання Користувачеві доступу до особистого кабінету на платформі KWIGA відмова від послуги не можлива і повернення сплаченої вартості послуги – не здійснюється Компанією.

7.4. Політика відмови від участі в оффлайн-заходах.

7.4.1. При отриманні запиту на повернення:

А) за чотирнадцять і більше календарних днів до дати проведення заходу чи майстер-класу, незалежно від причин відмови, - повернення здійснюється у розмірі 100% вартості (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних із поверненням);

Б) у період від тринадцяти до шести днів до дати проведення заходу чи майстер-класу, незалежно від причин відмови – повернення здійснюється з утриманням 30% від сплаченої суми;

В) за п'ять і менше календарних днів до дати проведення заходу, або ж першого дня заходу, - повернення здійснюється з утриманням 50% від сплаченої суми;

Г) у день, наступний за днем проведення заходу (перший днем заходу), або пізніше, - повернення не здійснюється.

Вся сума авансу утримується як компенсація збитків, завданих односторонньою відмовою від договору.

7.5. Перенесення термінів надання послуг.

7.5.1. Не пізніше одного (1) місяця з дати оплати Послуг (здійснення першого платежу), можливе перенесення термінів надання Послуг на інші календарні дати та проходження тренінгу з наступним потоком (на умовах аналогічного пакету участі, еквівалентного придбаному за вартістю). У такому випадку повернення коштів не здійснюється, нові можливі календарні дати тренінгу повідомляються Компанією додатково.

7.5.2. Перенесення термінів надання Послуг можливе не більше одного разу.

7.5.3. Для дотримання встановленого терміну вам достатньо повідомити нас у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.

7.6. У разі, якщо Послуги були надані в повному обсязі, до закінчення терміну відмови (наприклад: доступ до всіх уроків та матеріалів був отриманий) та/або до моменту отримання запиту на повернення - відшкодування коштів не здійснюється.

7.7. Повернення здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надання правильно заповненої заяви на повернення та надання документу (квитанції/чека про оплату), що підтверджує оплату, на вищевказану електронну адресу у безготівковому порядку за банківськими реквізитами, зазначеними у заяві на повернення, за вирахуванням понесених Компанією витрат.

7.7.1. Компанія має право збільшити термін розгляду заяви на повернення коштів, але не більше ніж на 21 календарний день для перевірки Компанією зазначених у заяві даних.

7.8. Кошти, що не підлягають поверненню, та утримуються Компанією у розмірі 100% сплачених коштів, у разі:

  1. Якщо Користувач не був присутній на тренінгу не з вини Компанії.
  2. Недотримання порядків та розмірів оплати при розстроченні платежу Користувачем (якщо за погодженням Сторін така розстрочка була надана Компанією Користувачеві) Компанія має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір та утримати раніше сплачені Користувачем кошти у 100% розмірі від вартості з організації та підготовки тренінгу.
7.9. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення терміну надання послуг Користувач не виставив рекламацію Компанії.


8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Контент Сайту та Контент Послуг є інтелектуальною власністю Компанії або використовується нею за оформленої згоди третіх осіб та підлягає охороні відповідно до законодавства України. Забороняється розповсюдження Користувачем у будь-який спосіб отриманої інформації з комерційною метою без отримання прямої згоди Компанії.

8.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Компанії. Усі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за компанією.

8.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на веб-сайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Компанії та її партнерів. Використання програмного забезпечення тренінгу регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття умов при завантаженні такого програмного забезпечення. Якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення тренінгу не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення виключно для особистого некомерційного використання, при цьому плата за використання такого програмного забезпечення включена у вартість. Усі права на програмне забезпечення тренінгу, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення, зберігаються за Компанією та/або виробником програмного забезпечення.


9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Політика конфіденційності регулюється положеннями Політики конфіденційності та Політики Cookies, опублікованими на цьому сайті.


10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна та невідворотна обставина (непереборна сила), як це визначено в законодавстві України про непереборну силу (форс-мажор), включаючи: дія органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, цивільні протести, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Компанією умов цієї публічної оферти та поза контролем Компанії. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором відкладається пропорційно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

10.2. Якщо обставини, зазначені у пункті 10.1. розділу 10 Договору, триватимуть більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.


11. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

11.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, надсилає письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

11.2. Усі претензії (скарги) користувача до Компанії щодо використання веб-сайту повинні надсилатися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, зазначену в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковим подальшим надсиланням оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, зазначеної у цьому Договорі . Строк розгляду претензії (скарги) користувача Компанією становить 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) на адресу Компанії, після якої Виконавцем приймається одне з наступних рішень:

1. Про незгоду з претензією (скаргою) та відмову в її задоволенні;

2. Про повну або часткову згоду з претензією (скаргою) та про повне або часткове задоволення вимог Користувача.

11.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду щодо підвідомчості та підсудності відповідно до вимог чинного Законодавства.


12. ПРЕДСТАВНИЦТВА КОМПАНІЇ

12.1. Послуги, що надаються Компанією, можуть надаватись через офіційних партнерів та представників Компанії.

12.2. Офіційний представник компанії: ФОП Листопад-Овечкіна І.М. (Україна, реєстраційний номер РНУКПН одержувача – 2455307226)


13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

13.1. Будь-які дії Користувача в рамках цієї Оферти повинні відповідати умовам цієї Оферти. Користувач бере на себе повну відповідальність за свої дії в рамках цієї Оферти, які будуть здійснені ним після укладання Оферти.

13.2. Використовуючи Сайт Компанії, Користувач погоджується з тим, що завантажує з Сайту Компанії або за його допомогою будь-які матеріали тренінгу на власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, у тому числі за шкоду, яку це може завдати комп'ютеру (пристрою) Користувача або третіх осіб за втрату даних або будь-яку іншу шкоду.

13.3. За невиконання або неналежне виконання умов цієї Оферти Користувач та Компанія несуть відповідальність, передбачену цією Офертою та чинним законодавством України.

13.4. Користувач усвідомлює, що порушення умов цієї Оферти призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання послуг.

13.5. Компанія не несе відповідальності за невідредаговані методичні матеріали, які передаються Користувачеві при наданні йому послуг за вибраним Пакетом послуг, у тому числі матеріалів для самостійної роботи.

13.6. Користувач несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.

13.7. У разі порушення Користувачем умов Оферти Компанія звільняється від виконання взятих на себе зобов'язань.


14. ІНШІ УМОВИ

14.1 Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання/зміни Оферти Компанією.

14.2 Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що виражається у реєстрації Користувача на веб-сайті, та діє до моменту його припинення однією із Сторін.

14.3 Цей Договір може бути розірваний у будь-який момент за згодою Сторін.

14.4 Компанія має право розірвати цей Договір та припинити доступ Користувача до сервісів Сайту в односторонньому порядку в будь-який момент та з будь-яких причин на свій розсуд, а також у разі порушення Користувачем будь-якої з умов, визначених цим Договором.

14.5. У разі укладення цього Договору (акцепту цієї Оферти) письмово, розірвання договору в односторонньому порядку однієї зі сторін провадиться шляхом надсилання відповідної письмової заяви іншою Стороною.

14.6. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про решту Послуг, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови, що така згода може бути відкликана Користувачем у будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення до Компанії.

14.7. У разі якщо Користувачеві необхідний підписаний Компанією друкований екземпляр цього Договору, Користувач, попередньо вказавши в тексті реквізити користувача (для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані та адресу реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти та логін; для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – найменування, адресу місцезнаходження та поштову адресу, банківські реквізити, контактний номер телефону, адресу електронної пошти та логін), підписує обидва примірники та надсилає обидва примірники поштою цінним листом на адресу Компанії. При цьому номер договору надається Компанією та збігається з унікальним номером ідентифікації Користувача (номер, наданий Компанією Користувачеві при реєстрації на веб-сайті), місцем укладання Договору є місце знаходження Компанії (місто Київ, Україна), а датою Договору – дата здійснення акцепту. Отримавши підписаний Користувачем Договір, Компанія підписує та оформляє його зі свого боку та повертає Користувачеві один екземпляр, який буде направлений на поштову адресу Користувача, вказану ним під час підписання Договору.

14.8. Усі питання, не врегульовані цією Офертою, вирішуються відповідно до чинного законодавства.